Deprem bölgesinde sanayi yatırımları için yeni hamle

Deprem bölgesinde sanayi yatırımları için yeni hamle
6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgesi ilan edilen yerlerde, afet bölgesi ilan edilen tarihten itibaren bir yıl süreyle sanayi alanı olabilecek yerler, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilecek.

Özel Telegram Yatırım Grubumuz Borsa DEHA'ya katılımlarınız için linkimiz;

Mecliste kabul edilen son torba yasayla depremden etkilenen sanayicinin sanayi faaliyetlerini yürütmesi için ihtiyaç duyduğu her tür altyapı, üstyapı tesislerinin onarımı, güçlendirilmesi, yeniden yapılması, yeni sanayi tesisleri veya taşınacak sanayi tesisleri için sanayi alanları ile sanayi parsellerinin üretilmesi, bu alanların alt ve üst yapının yapılması için Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na eklenen geçici bir madde ile yeni bir düzenlemeye gidildi.

Cumhurbaşkanını tarafından onaylanan torba kanundaki yeni düzenlemeye göre, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgesi ilan edilen yerlerde, afet bölgesi ilan edilen tarihten itibaren bir yıl süreyle sanayi alanı olabilecek yerler, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek alanın durumuna göre ilgili kuruluşların görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilecek. Tespit edilen yerler Cumhurbaşkanı kararıyla sanayi alanı olarak belirlenecek.

Organize Sanayi Bölgelerine Kanuna “Afet bölgelerinde sanayi alanları ve işyerleri “ başlığı ile eklenen geçici maddele göre; Bakanlıkça hazırlanacak imar planlarına ilişkin ilgili kurumlardan talep edilen görüşler bir hafta içinde bildirilecek, bir hafta içinde verilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş sayılacak. Belirlenen sanayi alanlarında ilgili kurumlarca izinlendirme ve vasıf değişikliği bir hafta içinde yapılacak.

İmar Kanunu’ndan muafiyet sağlanacak

Bakanlıkça onaylanan plan ve parselasyon planlarında İmar Kanunu’nun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Belirlenen sanayi alanlarında altyapı ve üstyapı dâhil yeni işyerlerinin her türlü inşaatını yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, cins değişikliği yapmaya, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili olacak. İnşası tamamlanan sanayi işyerleri Bakanlıkça belirlenen talep sahiplerine borçlandırılarak verilecek. Malikleri tarafından bölgenin afet bölgesi ilan edilmesine dair kararın yayımından itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi halinde, deprem nedeniyle yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı durumda olan sanayi işyerlerinin borçlandırılmak suretiyle, yerinde yeniden inşası veya güçlendirilmesi Bakanlıkça yapılacak ya da yaptırılacak.

Bakanlık kredi desteği sağlayacak

Depremden önce OSB içinde doğal gaz dağıtım yetkisini doğal gaz dağıtım şirketine devretmiş OSB’ler için doğal gaz dağıtım şirketlerinin hakları korunacak. Yapım işleri ve altyapı ile ilgili her türlü işlemden katılma payı ve teknik altyapı bedeli alınmayacak.

6 Şubat depremi nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afet bölgesi ilan tarihinde yatırım programında olan veya ilan tarihini takiben bir yıl içerisinde yatırım programına dahil edilen sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı inşasının tamamına kadarı, mimarlık- mühendislik hizmetleri dâhil proje tamamlanana kadar Bakanlıkça kredi ile desteklenebilecek.


 Ekonomi,Borsa ve Finans piyasalarını bizden izleyin,bir adım önde olun.

BORSASEANS.COM

0 Yorum