Hisse senedi fonları enflasyonu tuş etti!

Hisse senedi fonları enflasyonu tuş etti!

Bu hafta içinde TUİK tara­fından tüketici enflasyonu aylık bazda %1,64, yıllık baz­da %71,6 olarak açıklandı. Bek­lentiler zaten düşüş olacağı yö­nünde olmakla beraber, beklen­tilerin üzerinde bir gerileme görüyoruz. Bu ilerisi için önem­li ve değerli bir adım olarak de­ğerlendirilebilir. Ekonomi yö­netiminden de dezenflasyonun başladığına dair söylemlerin geldiğini gözlemliyoruz.

Yüksek enflasyon dönemin­de birikimlerin değerini koru­mak için doğru yatırım tercih­leri oldukça önemli ve bunu sağladığınızda enflasyon üze­ri getiriyi yakalamak mümkün. Bu amaç çerçevesinde yatırım fonları yatırımcıların en önem­li yoldaşı konumunda değerlen­dirilebilir. Enflasyon üzeri geti­ri yaratmış fonlara ve türlerine daha detaylı bakalım.

Yıllık enflasyon üzerinden değerlendirdiğimizde, TE­FAS’ta işlem gören 500 üzeri fon arasında, 164 adedinin enf­lasyonun üzerinde getiri sağla­dığını görüyoruz. Ortalamada 3-4 fondan biri enflasyondan yatırımcısını korumuş anlamı­na geliyor. Değerli bir tablo ola­rak yorumlanabilir.

164 fon enflasyon üzeri getiri sağladı
Detaylı incelediğimizde, yıl­lık bazda enflasyon üzeri getiri sağlayan 164 fonun 98’i hisse senedi yoğun fonlardan oluşu­yor. Bu fonlar minimum %80 hisse senedini sürekli portföy­de bulunduran ve %0 stopa­ja tabi fonlar olarak karşımıza çıkıyor. Ortalamada %120 gibi etkileyici bir getiri performan­sına sahip hisse senedi fonları, %80 getiri yaratmış BIST100 endeksinin de üzerinde per­formans gösterdi. Özellikle bankacılık ve teknoloji şirket­leri hisse senetlerinin tema olarak öne çıktığını görüyo­ruz.

Ocak-Şubat aylarında teknoloji hisseleri rallisi yeri­ni bankacılık hisselerine bıra­kırken, özellikle sınai endeks içerikli ihracatçı şirketler his­se senedi fonlarının BIST100 ve enflasyon gerisinde kaldığı­nı görüyoruz. BIST30 endek­sine yatırım sağlayan BIST30 endeks fonları ise ortalamada %80 ile enflasyon üzeri getiri­yi yatırımcılarına kazandırdı. Yabancı yatırımcıların ilgisi­nin büyük hisselerde yoğunla­şabileceğini değerlendirdiği­mizde uzun vadeli birikim için BIST30 şirketlerinden oluşan fonlar, yatırımcıların odağın­da yer alabilir.

Enflasyon üzeri getiriyi sağ­lamış ve çoklu varlık yatırımı yapan karma/değişken/fon se­peti ve serbest fonların adedi 50 ve bunların ortalama getiri­si %95 olarak gerçekleşmiş. İlk 5’e baktığımızda %51 ve üze­ri hisse senedi içeren fonların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Hisse senedi ağırlıklı yatırım­ların performansı bu fonlara da sirayet etmiş görünüyor.

Yabancı tematik fonlarda teknoloji ön planda
Yabancı hisse içerikli ve te­matik fonlar teknoloji tema­sı önderliğinde getiri yarat­maya devam ediyor. Yıllık per­formansları incelediğimizde, enflasyon üzeri getiri sağlayan 16 fon yer aldığını görüyoruz. Teknoloji temasının hakim ol­duğu 16 fonda alt temalara ba­kıldığında siber güvenlik, me­taverse, dijital yaşam teknolo­jileri, sürdürülebilirlik ve blok zincir temaları öne çıkıyor.

Öte yandan, temiz enerji, tarım, elektrikli araçlar ve emtia fon­ları enflasyona yenik düşerek yıllık %40 altında getiriyi ya­tırımcılarına sağladı. Bu tema­lar içinde önümüzdeki dönem tarım ve global büyümenin hız kazanması ile emtia öne çıka­bilir. Temiz enerji temasının performansı ise ABD başkanlık yarışı kapsamında şekillenebi­lir. Trump’ın yeşil enerji konu­sunda daha mesafeli olduğunu değerlendirmekte ve buna göre pozisyon almakta fayda var.

Altın ve gümüşün performansı
Altın ağırlıklı kıymetli ma­denler fonları %53 ortalama ge­tiri ile enflasyonun altında kal­dı. Gram altında getiri %53-54 arasında gerçekleşirken, gümüş içerikli fonlar %59 ortalama ge­tiri ile daha iyi performans gös­terdi. Altın fonları enflasyon al­tında kalsa bile gram altın üze­ri getiriyi yakalamış görünüyor. Bu kapsamda hep söylediğim gibi altın yatırımı için fonlar en değerli alternatif.

Para piyasası ve borçlanma araçları fonları
Düşük riskli getiriyi hedefle­yen yatırımcıların ağırlıklı ter­cih ettiği para piyasası fonların­da ortalama getiriler %50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun altında getiriye rağmen mevduat üzeri getirinin oluştuğunu görüyoruz.

Dövizdeki stabil seyir ile bir­likte CDS’teki gerilemeye rağ­men Eurobond fonları ise orta­lama %44 getiri ile enflasyonun altında kaldı. En iyi Eurobond fonunun %55 getiri sağladığını söyleyebiliriz. Faizlerdeki yük­seliş nedeniyle orta-uzun vade­li Devlet Tahvili içeren borçlan­ma araçları fonları %40 altında getiri sağladı. Ancak, faiz indi­rimlerinin gündeme gelmesiyle birlikte bu fonların getirilerin­de artış bekleniyor. Önümüzde­ki dönem için bu fonları takibe almakta fayda görüyorum.

Önümüzdeki dönem beklen­tilerini değerlendirecek olur­sak, hisse senedi fonlarının mevcut ekonomi politikası, ar­tan yabancı yatırımcı ilgisi ve not artışları beklentisi ile enf­lasyon üzeri getiriyi sürdür­melerini bekleyebiliriz. Bunun yanında Fed faiz indirimleri ve yapay zeka temasında gelişme­ler yurt dışı içerikli hisse fonla­rını da ön plana çıkarıyor. Tabi burada çeşitlendirme yapmak çok önemli. Altında da Fed fa­iz kararı, Merkez Bankaları re­zerv talebi ve jeopolitik riskler çerçevesinde yön yukarı olabi­lir. Tabi bu kurdaki hareketin sınırlı olmasını beklediğimizi de hatırlatmakta fayda var.

Beklentiler ve fonların per­formansları çerçevesinde çe­şitlendirilmiş bir portföyle enflasyonu geçmek mümkün, burada yatırım danışmanla­rından da yardım alarak biri­kimlerinizi koruyabilirsiniz.

E.Onur Duygu (Dünya)


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE