ODAŞ ELEKTRİKTEN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIM KARARI

ODAŞ ELEKTRİKTEN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIM KARARI
ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS), 600.000.00 TL olan mevcut sermayesini 800.000.000 TL artırarak, tamamı nakden karşılanmak üzere  1.400.000.000 TL’ye  çıkaracak.

Şirketin yaptığı kap açıklamsına göre; Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak  Şirketin sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL‘den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) TL’ye çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Şirketin söz konusu konuyla ilgili yaptığı KAP açıklamsı şu şekilde;
Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimiz sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL’den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) TL’ye çıkarılmasına, İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine,

Şirketin Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu’na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

Artırılan 800.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’na başvurulmasına,

SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki Fonun Kullanım Yeri Raporunun onaylanmasına,

İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan payların 6(altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, Sermaye Artırımının tüm süreçlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin aracı kurum olarak belirlenmesi, hukuki danışmanların atanması ve sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

0 Yorum

YORUM EKLE