Projeye dayalı menkul kıymetler tebliği yayımlandı

Projeye dayalı menkul kıymetler tebliği yayımlandı

Ekonomik reform paketi içinde yer alan eylemlerden biri olan projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenleyen Sermaye Piyasası Kurulu tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle kamu projelerinin sermaye piyasası araçlarıyla finanse edilebilmesine yönelik düzenleme getirilmiş oldu.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ulaşım, altyapı, enerji, sanayi, teknoloji, haberleşme veya sağlık gibi uzun vadeli ve sermaye yoğun projelerine dayalı menkul kıymetlerin ihracına yönelik esaslar için tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği ile projeye dayalı menkul kıymetler, bunların ihracı ve proje finansman fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre proje finansman fonu portföyüne kaynak kuruluşlardan devralınacak, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir projenin veya projenin kesintisiz yürütülmesi için yapımı zorunlu olan ilişkili bir projenin, bir kaynak kuruluşun bağlı olduğu konsorsiyumun aynı nitelikteki projelerinin gelir ve diğer hakları karşılık gösterilerek ihraç edilebilecek.

Aynı şekilde banka ve geniş yetkili aracı kurumların, projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir proje veya farklı projelerin finansmanına yönelik kullandırdıkları kredilerden kaynaklanan alacakları da karşılık gösterilmek suretiyle ihraca konu olabilecek

Fonun Türkiye'de kurulması gerekiyor

Düzenlemeye göre Fonun Türkiye’de kurulması zorunludur. Fon süreli veya süresiz olarak kurulabilir. Fon, projeye dayalı menkul kıymet ihracı amacı dışında kurulamaz ve kullanılamaz.

Projeye dayalı menkul kıymet yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle veya birim nominal değeri asgari 100 bin TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak veya yurt dışında ihraç edilebilir.

Yurt içinde projeye dayalı menkul kıymet ihracı tek seferde yapılır. Halka arz edilecek projeye dayalık menkul kıymetin Borsada işlem görmesi ve Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur.

0 Yorum