Yeni vergi paketine uygun davranmayan mükellefler yandı!

Yeni vergi paketine uygun davranmayan mükellefler yandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi paketinin ayrıntıları belli oldu. Yeni vergi paketine göre, hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitleri dikkate alınacak. Kayıt dışı çalışma, banka hesabı ve POS cihazı paylaşımı, faturasız hizmet ve elden kira ödemelerine ise ceza uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakan­lığı tarafından hazırla­nan vergi paketinde ye­ni ayrıntılar belli oldu. Buna gö­re, göre hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitleri dikkate alınacak. Kayıt dışı çalışma, ban­ka hesabı ve POS cihazı paylaşı­mı, faturasız hizmet ve elden kira ödemelerine ceza uygulanacak.

Vergi paketine göre, özellikle hiz­met işletmelerinde yapılan gün­lük hasılat tespitlerinden hare­ketle yıllık hasılat kontrol edi­lecek. Serbest meslek erbabı ile ticaret erbabının ayda 3, yılda da 12’den az olmamak üzere yapı­lacak yoklamalarla günlük hası­latları belirlenecek.

Mükellef ta­rafından beyan edilen hasılat ile yoklamalarda belirlenen hasılat arasında belli bir oranda fark bu­lunması halinde, mükellef izaha davet edilecek. İzahın yeterli gö­rülmemesi halinde yapılan tes­pitler, yıllık hasılatın hesaplan­masında dikkate alınacak. Pa­ketle KDV’de olduğu gibi kayıt dışılığın yaygın görüldüğü sek­törlerde gelir ve kurumlar vergi­sine mahsuben tevkifat yapıla­bilmesi için Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek.

Özellikle hizmet sektöründe ve elektronik ticaret platformları aracılığıyla faaliyet­te bulunan işletmelerde yapılan ödemelerden tevkifat yapılması öngörülüyor. Paketle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında artış öngörülürken fatura veril­memesi ve alınmaması durumla­rında uygulanan özel usulsüzlük cezaları, aynı fiilin tekrarında ar­tırımlı uygulanacak.

Kayıt dışı çalışanlara artırımlı vergi cezası
Paketin yasalaşması halinde, kayıt dışı çalışanlara verginin 1 katı olarak kesilecek cezalar 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesile­cek cezalar ise 4,5 kat olarak uy­gulanacak. Mal teslimi veya hiz­met ifalarına ilişkin para trans­ferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması duru­munda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, iş­leme konu tutarın yüzde 10’u nis­petinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Asgari 25 bin lira ola­rak uygulanacak cezanın üst li­miti de 20 milyon lira olacak.

Pa­ketle, POS cihazını başka mükel­leflere kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilme­si öneriliyor. Her bir tespit için bilanço esasında defter tutanla­ra 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 li­ra ceza kesilecek. Satıcının, alı­cıya belge düzenlemediğinin alı­cı tarafından idareye bildirilme­si durumunda, alıcı adına ceza kesilmeyecek, satıcıya ise verile­cek özel usulsüzlük cezası üç kat uygulanacak.

Bazı kaçakçılık suçlarında ceza alt sınırı 5 yıl olacak
Meskenlerini kiraya verenlerin bu bedeli elden alması önlenecek. Bu amaçla elden kira ödemelerin­de kiracılara da özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kiracı ödemeyi elden yaptığını idareye bildirirse kiracıya ceza kesilmeyecek. İş yeri kiralamalarında da aynı kural ge­çerli olacak. Hazırlıkları yürütü­len paketle Vergi Usul Kanunu’n­da yer alan bazı kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının alt sınırının 5 yıla çıkarılması için de çalışılıyor. Aynı konudaki etkin pişmanlığa ilişkin hükümlerin de kaldırılması planlanıyor.


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE